Menu
Your Cart
Free Shipping on Purchases Over 500TL!

Privacy Policy

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA 

AYDINLATMA BİLDİRİMİ VE MUVAFAKATNAME

İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla “STİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin açıklanmasına yönelik olarak www.whiteandsimple.com web sitesi ziyaretçillerinin ve müşterilerinin aydınlatılması için hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “veri işleme” olarak ifade edilmektedir.

Şirketimiz ile kurmuş olduğunuz sözleşme ilişkisi sebebi ile iş ilişkimizin kapsamı ve niteliğine göre; ad-soyad, adres, e-mail adresi, IP adresi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, telefon numarası, vergi numarası vb. bilgiler ile ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen işlem güvenliği bilgilerini; şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin finansal ve kredi kartı bilgileri; iş ilişkimizin kapsamı gerekli kıldığı taktirde özel niteklikteki kişisel verileri işlemekteyiz.

Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşme kapsamında sözleşme konusu edim ve sorumlulukların yerine getirilmesine yönelik olarak yukarıda kategorize edilen ve varsa akdedilen sözleşme metninde yer alan kişisel verileriniz Satın Alma, Üretim, Muhasebe ve Finans Departmanlarımız tarafından otomatik veya otomatik olamayan yollarla işlenebilmektedir. Bu işleme sırasında verilerinizin korunmasını temin için şirketimiz yeterli düzeyde teknik ve güvenlik tedbirlerini almakta ve bu işlemler için güvenli iş ortakları ile çalışmaktadır. Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Anayasa, KVKK ve ilgili mevzuat ile Kişisel Veri İşleme hizmetlerinin sağlanması amacıyla şirket dışından hizmet satın alınabilmektedir. Sizlere hizmetlerin güvenli ve eksiksiz sunulabilmesi için çalıştığımız iş ortaklarımıza aktarılan bu veriler, teknolojik ve mevzuatsal açıdan son derece güvenli ve yeterli veri koruması ile saklanmaktadır.

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde; şirketimizden kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bunun için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından şekilleri belirlenen formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Sardunya Caddesi Bakır ve Pirinçciler Sanayi Sitesi No:10 Beylikdüzü İstanbul” adresine iletmenizi ya da bu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra www.whiteandsimple.com adresine kayıtlı elektronik posta aracılığı ile gönderilmesi mümkündür.

STİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kişisel Verilerin korunması hakkında yukarıdaki bilgilendirme metnini okuduğumu ve yukarıda detayları belirtilen Kişisel Verilerimin, “STİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” tarafından yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine, yurt içi ve yurt dışı aktarımına onay verdiğimi beyan ve Şirket tarafından işlenen Kişisel Verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi taahhüt ederim.